پیشگیری از افت شنوایی

 

گوش عضوی حساس و ظریف است پس بايد بدانیم چه عواملی باعث آسیـب به گوش می شـوند. سـر و صـدا یکی از مهـمـترین دلایـل می باشد. ما هـر روزه در معرض صـداهای بلندی هسـتیم؛ در محیــط کار، خارج از خـانه در حیـن گوش دادن به یک موسیقی در سـالن سـینما، کنسرت و غیره و البته از این موضوع آگاه نیستیم که این شــرایط می توانند سبب ایجاد افت شنوایی شوند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: