ادیوگرام چیست؟

ادیوگرام نتیجه آزمایش شنوایی است. به عبارت دیگر در نمودار ادیوگرام مقادیر فرکانس و شدت صداهایی که فرد آنها را می شنود، ثبت می گردد.

این کار با گذاشتن یک هدفن که صداهای بوق مانندی را به گوش ارائه می دهد، انجام می شود. در این حالت فرد به محض شنیدن صدا دکمه ای را فشار می دهد، به تدریج این صداها آهسته تر می گردد و این کار تا زمانیکه فرد بتواند ضعیف ترین صداهای ممکنه را بشنود ادامه می یابد.

آستانه های شنوایی (حداقل صدای قابل شنیدن) بر روی ادیوگرام و برای هر گوش به طور جداگانه ثبت می شود .


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: