Pro Wax

بیشتر سمعک ها به فیلتر مجهز اند تا از ورود جرم گوش به سمعک جلوگیری کنند.
استفاده از سیستم حفاظت از جرم گوش و ابزار تمیز کردن جرم باقیمانده بر روی ورودی فیلتر ضروری است.
روش تمیز کردن فیلتر Pro Wax:
1-    قطعه مورد نظر برای تعویض Pro waxرا از جایگاهش جدا کنید. این قطعه دو شاخه دارد که یکی Pro Waxجدید و شاخه دیگر برای برداشتن Pro Wax قدیمی است.
2-    با شاخه مربوطه محافظ قدیمی را بردارید
3-    محافظ جدید را جایگذاری کنید.
4-    قطعه مورد نظر و محافظ قدیمی را دور بیاندازید.