پسر من در هر دو گوش کم شنوایی متوسط حسی- عصبی دارد. به نظر شما 1 سمعک کافی است یا باید 2 سمعک برای او تهیه کنیم؟

همانطور که با 2 چشم می بینیم، با 2 گوش هم بهتر می شنویم. استفاده از 2 سمعک شنوایی بهتری را فراهم می کند. در صورت امکان 2 سمعک تهیه کنید.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: