آیا برای کم شنوایی های شدید نیز می توان از سمعک های داخل گوشی بسیار کوچک استفاده کرد؟

سمعک های داخل گوشی کوچک که سمعک های CIC نامیده می شوند قدرت کافی برای کم شنوائی های شدید را ندارند. باید برای اینگونه کم شنوایی ها از سمعک های پشت گوشی استفاده کرد.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: