سيستم هاي FM

عواملی چون فاصله، نویز و بازتاب صدا، اغلب موجب کاهش درک گفتار در کم شنوایان می شوند. هدف از طراحی سیستم های FM، غلبه بر این عوامل مداخله گر است.

دانش آموزان کم شنوا، بهرۀ فراوانی از این سیستم ها می برند. این سیستم ها، صدای معلم را از طریق میکروفون و فرستنده ای که در اختیار وی است، مستقیماً به گیرندۀ دانش آموز میرساند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: