سه روش محدود کننده خروجی

 

در سمعک Sumo XP از روش های محدود کردن خروجی استفاده می شود:

  • PC

  • AGC Fast+PC

  • AGC Slow+PC

 

 

PC

PC، تنظیم اتوماتیک (default) در سمعک Sumo XP می باشد و هنگامیکه حداقل کاهش در MPO سمعک نیاز است، استفاده از این روش توصیه می شود.


AGC Fast+PC

یک سیستم سریع محدود کننده و اعمال کننده تراکم در خروجی سمعک است که با کاهش سریع بهره حتی به ازای تغییرات سریع صدا نیز مانع از بروز اعوجاج می شود در این روش برای ثابت نگه داشتن بهره بالا حتی برای ورودی های گفتار، از release time سریع استفاده شده است.

AGC Slow+PC

این سیستم محدود کننده خروجی دارای Attack time آهسته می باشد که مانع از فعال شدن AGC خروجی توسط اصوات کوتاه می شود که باعث طبیعی تر شنیده شدن صداها می گردد. سرعت Release time در این روش کنترل کننده خروجی مانند AGC Fast سریع است.

 

تجویز اتوماتیک MPO

نرم افزار تنظیم سمعک Sumo XP همیشه حداکثر توان خروجی سمعک را براساس آستانه های شنوایی و سن فرد استفاده کننده محاسبه می کند. روش محدود کننده حداکثر توان خروجی (MPO) هرچه باشد، PC همیشه به طور آنی و بدون اتلاف وقت در هنگام ورود اصوات بلند ناگهانی فعال می شود تا اینگونه اصوات از UCL فرد بالاتر نروند و باعث آزردگی و احساس ناخوشایند در گوش نشوند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: