استراتژی های تقویت کنندگی

 

استراتژی جدید تقویت در سمعک Sumo DM

استراتژی جدید تقویت کنندگی در سمعک Sumo DM ،برای افراد با کم شنوایی شدید و عمیق DSEsp یا افزایش دهنده پویای گفتار "Dynamic Speech Enhancement" نام دارد.

این استراتژی در حین ایجاد حداکثر شنوایی برای فرد از بلندتر شدن صدا در سطح ناراحتی بیمار جلوگیری می کند.

 

هــمـــچـــنـیـــن ســمعک Sumo DM دارای روش هــای تنظـیمــی

DSL(Lin),NAL-RP & POGO II+BC می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: