مشخصه های تقویت و ارتقاء کیفیت صدا

 

راهکارهای ارتقاء کیفیت صدا

برای جلوگیری از ایجاد اعوجاج سمعک، روش تنظیمی گایا محدودۀ پویایی خود را افزایش می دهد. فیلترهای Soft Squelch در سمعک گایا باعث حذف اصوات مزاحم کم شدت - مانند نویز درونی سمعک - می شود. علاوه بر این سیستم

Subsonic Input Protection به گونه ای مؤثر از مداخله اصوات غیر ضروری کمتر از 75- 50 هرتز در پردازش صوت ممانعت به عمل می آورد.

· افزایش محدوده پویایی

· فیلتر Soft sqelch

· حفاظت در برابر ورودی های مادون صوت (Subsonic)

 

در سمعک گایا فرد استفاده کننده از سمعک جدای از هرگونه روش تنظیمی که در سمعکش به کار رفته می تواند از تمامی این مزایا در افزایش کیفیت صدای سمعک خود استفاده کند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: