روش DSL i/o

 

روش فیتینگ DSL (خطی و غیرخطی) بر پایه نیاز کودکان استاندارد شده است و اکثراً از این روش به عنوان یک روش استاندارد برای تنظیم سمعک اطفال استفاده می شود. این روش تنظیمی در تمام سمعک های کمپانی اتیکن قابل استفاده می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: