سایر مطالعات مربوط به شنوایی و سمعک

برای مطالعه بیشتر در خصوص مطالب ادیولوژیکی مانند اثر انسداد و یا مداخله فرد در تنظیم سـمعک می توانید به سـایت های زیر رجوع

کنید.Consumer Brochure


Consumer Book


Consumer Brochure


 

Instruction for use: Behind-the-Ear, Behind-the-Ear Directional

DOWNLOAD

 


 

Instructions for use: Behind-  the-Ear, Behind-the-Ear Directional, Behind- the-Ear Power

DOWNLOAD

 

 


Instructions for use: In-the-Ear Power

DOWNLOADInstructions for use: In-the-Ear Power


Instructions for use: Completely in the Canal, Mini-Canal, Canal, In-  the-Ear

 


Instructions for use: In-the-Ear(VC), In-the-Ear with programs(VC)

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: