فشار کمتر

این سیستم نویزهای غیر ضروری را کاهش داده و باعث راحتی فرد در فهم دقیق گفتار می شود.

نمودار زیر نشان می دهد که کلام یاب چگونه فرد را از در معرض قرارگیری در برابر سطوح بالای شدت - نزدیک به آستانه دردناکی فرد، در محیط های مختلف حفظ می نماید.

A) حالت گفتار معمولی

B) ترافیک سنگین بدون گفتار

C) رستوران شلوغ با گفتار و همهمه

D) همهمه

 

 

 

حتی در نسبت های سیگنال به نویز پایین کلام یاب می تواند وجود گفتار را به دقت و به طور پیوسته کشف کند . مکانیزم قوی کشف گفتار اجازه می دهد تا بتوان در نبود گفتار، نویز زمینه را به دقت حذف نمود .


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: