بهره بیشتر

یافته های جدید نشان داده که اغلب کسانی که از سمعک های پاور استفاده می کنند، با وجود اینکه گوش داخلی آنها کاملاً آسیب دیده ولی می توانند تا حد زیادی از تقویت در فرکانسهای بم بهره گیرند.

نمودار زیر نشان می دهد که ترکیب بهره بالا و سیستم حذف پویای فیدبک (DFC)، در سمعک های آداپتو پاور (BTE P) نسبت به سمعک های خطی مرسوم عملکرد بهتری را نشان می دهد.

A: سمعک های خطی مرسوم (آنالوگ)

B: سمعک پشت گوشی آداپتوی پاور

 

هیچ مشکلی در بهره فرکانس های بم وجود ندارد.

واضح است که ایجاد بهره بالاتر در فرکانس های زیر، باعث افزایش قابلیت فهم گفتار شده و بدین ترتیب سمعک آداپتو پاور استاندارد جدیدی را در شنود و فهم گفتار برای افراد با کاهش شنوایی شدید فراهم می آورد. در این سمعک از تکنولوژی DFC به طور چشمگیری استفاده می شود.

 

سیستم DFC چگونه است؟

سیستم DFC تنها سیستم کنترل فیدبک دو منظوره است که بدون کاستن از بهره فرکانس های زیر، فیدبک را ازبین می برد.

این سیستم بطور مداوم وقوع فیدبک را کنترل می کند. در صورت بروز فیدبک این سیستم سریعاً واکنش نشان می دهد و آن را کنترل می کند

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: