تنظيم بسيار ساده براي سمعك Go Pro

تنظيم سمعك Gopro با نرم‌افزار 8.0 Genie انجام مي‌شود.

کمپنی اتيكن براي سمعك Gopro تنظيم  اولیه ای را بر اساس روش NAL-NLI در نظر گرفته است. البته با نرم‌افزارGenie در تنظيم سمعك ايجاد کرده سمعك Gopro طوري تنظيم می شود كه از همان ابتداي امر رضايت فرد را جلب مي‌كند و پذيرش آن از سوي فرد را به راحتي صورت مي‌گيرد و نيازي به تنظيم مجدد نمي‌باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: