عملکرد هوشمند و انتخاب درست

هوش مصنوعی در سمعک سفران می تواند بهترین تعادل را بین صداهای محیطی و صداهای اطراف زندگی فرد برقرار کند، بدین ترتیب این سمعک می تواند در موقعیتهای مختلف بهترین شرایط شنیداری را انتخاب کند.

هوش مصنوعی در سمعک سفران پیوسته صدای محیط را ارزیابی می کند و بطور اتوماتیک بهترین خروجی را بعد از پردازش چند مرحله ای ارائه می دهد.

 

سمعک سفران بهترین شرایط شنیداری را برای کاربر انتخاب میکند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: