ویژگیها در یک نگاه


سفران جهت یابی صدا را امکان پذیر می سازد

سمعک سفران در محیطهای شلوغ، فقط گفتار را ردیابی می کند و سروصدای محیطی را کاهش می دهد.

یعنی در محیطهای پر سروصدا سمعک سفران گفتار را از صداهای دیگر جدا کرده و صداهایی که از اطراف می آیند را کاهش می دهد.

جهت یابی تطبیقی 3 وضعیتی صدا

سمعک سفران بطور اتوماتیک در سه وضعیت شنیداری زیر قرار میگیرد:

Surround, Split directionality, Full directionality

در وضعیت دایرکشنال اسپیلیت، دایرکشنالیتی برای ورودیهای کم شدت نیز صورت می گیرد. این سمعک بصورت خودکار نوعی از دایرکشنالیتی را انتخاب می کند که بهترین نسبت سیگنال به نویز را فراهم آورد.

 

خاصیت جهت یابی

 

 

داشتن باند وسیع فرکانسی

داشتن باند وسیع فرکانسی موجب بهبود کیفیت صدا در این سمعک می شود.

وجود باند وسیع فرکانسی در سمعک سفران (تا 7/5 KHz) نه تنها کیفیت صدا را بهبود می بخشد بلکه باعث بهتر شدن درک گفتار در محدوده صدای گفتاری نیز می شود.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: