کیفیت صدای طبیعی

افرادی که دارای کم شنوایی ملایم و متوسط در فرکانسهای بالا می باشند،

توقع صدای صاف و بدون اعوجاج از سمعک دارند

. با قرار گرفتن رسیور در داخل کانال گوش منحنی پاسخ فرکانسی بسیار صاف و طبیعی

بدون اعوجاج برای بیمار فراهم می گردد

و چون صدا از طریق تیوپ منتقل نمی شود، دیگر اعوجاج ناشی از عبور صدا از طریق تیوپ

سمعکهای پشت گوشی را نخواهیم داشت.

همچنین فیتینگ گوش باز این سمعک باعث می شود که اصوات بتوانند به راحتی از طریق

سوراخهای قالب باز وارد گوش شوند و ترکیب آنها با صدای تقویت شده سمعک، تجربه ای

خوشایند بدون احساس وجود سمعک در گوش را لمس کنند.

شکل زیر نشان می دهد که قرارگیری رسیور در داخل کانال گوش باعث حذف رزونانسهای

ناشی از تیوپ می شود و کیفیت صوتی بسیار بهتری فراهم می گردد.

 

مقایسه دلتا(منحنی بنفش رنگ) با سمعکهای تیوپ نازک معمول (منحنی خاکستری رنگ)


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: