اکوستیک گوش باز

 

اغلب افرادیکه از سمعک استفاده می کنند از شنیدن صدای خودشان و احساس ناخوشایند هنگام جویدن غذا شکایت دارند. این مشکل تنها با خروج فرکانس های بم از کانال گوش، از طریق ونت میسر می باشد که به آن "اکوستیک گوش باز" می گویند.

اکوستیک گوش باز دارای 3 جزء به شرح زیر است:

1) پردازش سیگنال بسیار سریع

2) مدار DFC

3) جبران فرکانس های بم ناشی از نشت صوتی ونت

 

سمعک سینکرو هر سه جز اکوستیک گوش باز را داراست.

 

پردازش سیگنال سریع

صدایی که از طریق سمعک به گوش فرد می رسد باید همزمان با صدایی باشد که از طریق ونت به گوش وی می رسد. بنابراین سمعک باید از سرعت پردازشی بسیار بالایی برخوردار باشد وگرنه بیمار احساس ناخوشایندی شبیه به اکوی صوتی خواهد داشت.

در سمعک سینکرو زمان پردازشی به زمانی کمتر از 10 میلی ثانیه رسیده است.

 

سیستم حذف فیدبک پویا(DFC)

سمعک سینکرو برای حذف فیدبک صوتی، علاوه بر کاهش بهره از سیستم حذف فازی یا Phase Cancellation استفاده می کند. سیستم DFC، فیدبک صوتی را بدون افزایش زمان پردازشی و یا تغییر در کیفیت صدا بدون اعوجاج حذف می کند.

 

جبران فرکانس های بم ناشی از نشت صوتی ونتسمعک سینکرو با توجه به سایز ونت ایجاد شده در سمعک، افت فرکانس های بم ناشی از نشت صوتی از طریق ونت را جبران می کند و بدین ترتیب کیفیت صوتی حفظ می گردد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: