تنظیم تراکم گفتار

 

 

سمعک سینکرو از استراتژی استفاده می کند که گفتار را در 8 کانال فرکانسی با نقاط زانویی مختلفی متراکم می سازد. نتیجه این استراتژی یکنواخت شدن پاسخ فرکانسی و در نهایت افزایش چشمگیر کیفیت صدا در سطوح مختلف شدتی می باشد. بدین منظور سینکرو به ازای شدت های متفاوت ورودی از تدابیر مختلف تراکمی استفاده می کند.

صداهای کم شدت

در سمعک سینکرو، به منظور افزایش قدرت شنوایی، صداهای کم شدت بیشتر تقویت می گردند که باعث افزایش قدرت شنوایی از فواصل دور نیز می شود. (Listening Distance)

 

صداهای با شدت متوسط

در سمعک سینکرو اصوات با شدت متوسط، کمتر تقویت می شوند و بیشتر متراکم می گردند. و سعی بر این است که این اصوات در سطح راحتی شنوایی بیمار قرار گیرند.

 

صداهای با شدت زیاد

در سمعک سینکرو اصوات شدید کمتر متراکم می شوند و تقویت خطی تر صورت می گیرد و این امر به منظور حفظ داینامیک رنج (Dynamic Range) سیگنال های گفتاری و در نهایت افزایش درک گفتار در محیط های سخت شنوایی است.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: