سمعکی مطابق با نیازهای افراد


 

Atlas Plus را می توان طوری تنظیم کرد که با سبک زندگی بیمار منطبق گردد. در این سمعک می توان برنامه دوم را طوری تنظیم نمود که سمعک در حالت “Standby” یا "سکوت" قرار گیرد. این حالت در مواقعی که فرد می خواهد با یک گوش با تلفن صحبت کند و از گوش دیگر چیزی را نشوند بسیار مناسب است.